top of page

TITULAR DEL LLOC

Per tal de donar compliment al que disposa la normativa aplicable en relació amb els serveis de societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació, s'indiquen les dades d'informació general i d'identificació d'aquest lloc web. El titular del lloc web www.sassorba.com és titular de GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A., societat mercantil, domiciliada al EL PLÀ. S.J. SASSORBA (GURB), Espanya amb CIF B66801127, degudament inscrita al Registre Mercantil, sent el seu correu electrònic de contacte i de resolució d'incidències: granjaeco@sassorba.com.

-

CANALS DE VENDA

La utilització dels canals de compra des de la pàgina www.sassorba.com comporta l'acceptació de les condicions presents. GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A. sol·licitarà al client en efectuar una compra, l'acceptació sense reserves de les presents condicions generals de venda, condicions que haurà pogut llegir, descarregar o imprimir prèviament. GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A. proporciona informació per mitjà d'aquest lloc web dels seus productes i de les característiques d'aquests productes. Ho fa amb la màxima diligència i precisió. Per a més seguretat i garanties a favor del client, la informació que figura a la descripció dels productes no vincula a aquest ni a GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A. fins a la confirmació de l'acceptació de la comanda. GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A. presenta els seus productes a la pàgina web amb els colors i detalls de la manera més realista possible. Tot i això, el color que apareix en pantalla i altres detalls poden diferenciar-se lleugerament dels propis del producte per efecte del procés tècnic de reproducció i presentació a la web. En cas de dubte preguem que prèviament a la compra contacteu amb el nostre departament tècnic.

-

CONDICIONS DE LES VENDES

Els imports de cada producte detallen els impostos aplicables i també poden incloure les despeses d'enviament. Abans d'ordenar el pagament, el Client pot conèixer el detall d'aquests imports. La comanda no s'atendrà fins que el Client no premi "Acceptar" a la pantalla de confirmació. El Client podrà anul·lar o cancel·lar el procés de compra en qualsevol moment i abandonar el procés. Un cop confirmada la compra i efectuat el pagament, dins de les 24 hores següents el Client rebrà un missatge de conformitat detallant els imports abonats i les dades del producte que ha comprat. GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A. no procedirà a enviar els productes fins a rebre confirmació que el Client ha efectuat el pagament. Les condicions referides a imports i terminis de lliurament són plenament vàlides per a les compres efectuades a la Peninsual (Espanya). Els documents resultants del procés de compra es conservaran en suport electrònic i estaran permanentment a disposició del Client. 

-

L'ENVIAMENT

En cas que el client així ho esculli, GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A lliura els seus productes a domicili a través d'empreses de missatgeria. El termini de lliurament màxim serà de 7 dies, còmput que començarà el dia següent de la confirmació del pagament. GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A informarà el Client de les demores en el lliurament que es poguessin produir accidentalment. El lliurament es considera efectuat des del moment en què el transportista lliura el producte al client. Correspon al Client verificar que el producte o productes adquirits estan en bon estat i, si és el cas, comunicar a GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A les incidències que pogués constatar. El Client pot adreçar-se a GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A que us atendrà i us proposarà una solució satisfactòria per als vostres interessos. En cas de devolució que tingui com a causa desperfecte o error a l'enviament, tots els ports aniran a càrrec de GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A. Les devolucions s'acceptaran sempre que l'article no hagi estat utilitzat i es lliuri en les mateixes condicions. Us recordem l'existència d'una garantia legal de conformitat d'acord amb els articles 118, 119 i 123 de la Llei espanyola per a la defensa dels consumidors i usuaris.

-

IMPOSTOS

Impostos Aplicables Els preus dels productes exposats a la pàgina web de www.sassorba.com inclouen l'impost sobre el valor afegit (IVA) que sigui procedent aplicar. Només es faran enviaments a la Peninsula. El Client accepta expressament l'emissió de factura electrònica que estarà a la vostra disposició a través de la vostra àrea privada. Tot i això, el Client podrà revocar el consentiment o optar per la factura en paper en qualsevol moment, fent la corresponent sol·licitud a través dels canals d'atenció habituals.

-

DESCOMPTES I PROMOCIONS

Els usuaris que facin ús de cupons o vals de descompte a GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A. hauran de tenir en compte que poden no ser acumulables. Tots els cupons de descompte que GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A. faciliti per correu electrònic o altres mitjans digitals o físics als seus clients tindran una validesa màxima d'1 mes a no ser que s'especifiqui el contrari. L'aplicació d'un val o cupó descompte pot quedar supeditada a una compra per un import mínim determinat en cas de coexistir amb una promoció on les despeses d'enviament tinguin un cost zero (0 euros). GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A. es reserva el dret de cancel·lar els cupons o vals descompte quan observi un ús fraudulent o indegut del sistema de generació de cupons. Es considera ús fraudulent o indegut del sistema de descompte per cupons, entre d'altres, l'enviament d'invitacions entre comptes de correu electrònic de la mateixa persona o l'ús de cupons de la mateixa campanya a diferents comandes del mateix usuari oa lliurar a la mateixa adreça postal. Així mateix, GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A. es reserva el dret a anul·lar tots els cupons descompte associats als comptes sospitosos d'ús indegut del sistema de cupons. Es pot considerar també un ús fraudulent o indegut del sistema de descompte per cupons el fet d'usar un mateix compte de PayPal per fer el pagament de més de 1 comanda fent ús del mateix cupó de descompte o usant cupons descompte d'invitacions amb l'objectiu autoinvitar-se, encara que es tracti d'usuaris registrats amb diferent compte de correu electrònic que comparteixin una mateixa adreça de lliurament. De la mateixa manera es consideraria un ús fraudulent l'ús de diferents comptes de correu electrònic per a l'ús d'un mateix cupó o val descompte creat i publicitat com un cupó vàlid per a una primera compra, la compra del qual vagi destinada a un mateix usuari i/o adreça postal de lliurament. L'Usuari es compromet a utilitzar el lloc web www.sassorba.com de manera conforme amb la Llei, amb el que disposen aquests Termes i Condicions, la moral, els bons costums, l'ordre públic, i els usos generalment acceptats, i s'obliga a abstenir-se dutilitzar el lloc web www.sassorba.com amb fins o efectes il·lícits. L'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A. pugui patir com a conseqüència d'incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès aquests Termes i Condicions.

-

PAGAMENT

El pagament de les compres es fa per targeta bancària o per ApplePay. Les targetes bancàries acceptades són: Visa i MasterCard. En cas que el TPV (Terminal Punt de Venda) informés de la denegació de la targeta, es cancel·larà automàticament la comanda.

-

SEGURETAT

Per a la vostra seguretat GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A. ha confiat en el sistema de pagament mitjançant targeta de crèdit a una passarel·la de pagaments. Les dades bancàries introduïdes són encriptades i transmeses de manera segura als servidors de l'entitat bancària i, posteriorment, són verificades amb el banc emissor per evitar possibles fraus i abusos. Només el Banc té accés a les dades bancàries vinculades a aquests mitjans de pagament, de manera que GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A. no coneix ni enregistra aquestes dades durant l'operació de pagament ni en qualsevol altre moment.

-

DEVOLUCIONS

En el cas de les vendes lliurades a domicili a través d'empreses de missatgeria, el Client disposa d'un termini de 7 dies laborables per desistir el contracte sense que calgui indicar-ne els motius. El termini es calcula a partir del dia de recepció del producte. Abans d'exercir el dret de desistiment GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A. us podrà atendre per analitzar els motius i proposar-vos solucions que puguin satisfer l'interès del Client. En qualsevol cas, les devolucions de productes només s'admetran si es reben en perfecte estat i amb el seu embalatge original. Un cop rebuts els productes GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A. procedirà al reintegrament de l'import abonat pel Client, reintegrament que s'efectuarà en un termini màxim de 14 dies naturals a partir de la data en què se'ns informe del seu desistiment i sense retenció de cap quantitat. Les despeses de devolució no seran abonades. GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A. només acceptarà devolucions que compleixin els requisits següents: 1.- El producte ha d'estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar, en la mesura que sigui possible, el seu embalatge i etiquetatge original. 2.- L'enviament s'ha de fer usant la mateixa caixa o sobre que t'hem enviat, o si no n'hi ha en algun format similar que garanteixi la devolució en perfecte estat. 3.- S'ha d'incloure una còpia de l'albarà de lliurament dins del paquet, on a més es marquin els productes tornats. Vostè serà el responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació diferent de la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

4.- Que sigui demostrable que el producte ha arribat trencat almenys en un 25% de la totalitat (exemple: de 24 ous, 6 han arribat trencats i inservibles). En aquest cas es farà un enviament del mateix producte sense necessitat de devolució del producte inicial. 

-

LEGISLACIÓ

Les compravendes realitzades a www.sassorba.com se sotmeten a la legislació espanyola. En cas de qualsevol conflicte o discrepància la jurisdicció competent serà la que estableixi la legislació espanyola a la seva llei de consumidors i usuaris.

-

PRIVACITAT I DADES PERSONALS

GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A. ha adaptat com a responsable del tractament de dades del lloc web GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A. (www.sassorba.com) ha adaptat els seus processos de Protecció de Dades Personals a la normativa del Reglament General Europeu de Protecció de Dades 2016/6 (RGPG). Per obtenir informació sobre el tractament de dades personals de GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A., si us plau, adreceu-vos a l'enllaç de la pàgina de Política de Privadesa.

Termes i condicions

Gràcies pel teu missatge!

Segueix-nos a

INSTAGRAM 

bottom of page