top of page

1. POLÍTICA DE PRIVADESA

GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A. és el titular del present lloc web www.sassorba.com (el “Lloc Web”) mitjançant el qual ofereix informació sobre els productes que, en cada moment, estima oportuns, i comercialitza online els mateixos (els “ Serveis”). Perquè GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A. li pugui prestar els Serveis, necessita demanar dades de caràcter personal i informació dels usuaris (les “Dades Personals”). Per a GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A., la privadesa i la protecció de les dades personals dels usuaris és molt important, per això, s'ha adaptat i compleix els requisits establerts a la normativa en vigor sobre Protecció de Dades, en aquest cas, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (d'ara endavant, el “RGPD”) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació de dades, i amb la resta de normativa nacional que li sigui aplicable en cada moment. En qualsevol cas, podeu consultar el Reglament Europeu en aquest enllaç proporcionat per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/legislacion/union_europea/reglamentos/common/pdfs/Reglament_UE_2016-679_Proteccion_datos_DOUE.pdf A aquest efecte, GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A. ha elaborat la present política de privadesa (la “Política de Privadesa”), que s'aplica, juntament amb la Política de Cookies, els Termes i Condicions del Lloc Web, i les Condicions Generals de la Contractació a qualsevol usuari que accedeixi o es registri al referit Lloc Web. Les referències a “usuari”, “vostè” i “la vostra” es refereixen a qualsevol persona o entitat que accedeixi al Lloc Web oa qualsevol de les seves pàgines i addicionalment a qualsevol persona que faci servir els Serveis i per tant pugui rebre la condició de consumidor.

1.1. Responsable Del Tractament De les Seves Dades Personals. Tant si l'usuari resideix en un país de la Unió Europea com si resideix en un país fora de la Unió Europea, el responsable de la recollida i el tractament de les seves dades personals a través del Lloc Web és GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A., societat de nacionalitat espanyola, amb CIF B66801127 i seu social al PLA DE SASSORBA, GURB, ESPANYA, amb telèfon de contacte +34 679 577 336, adreça electrònica de contacte granjaeco@sassorba.com i amb contacte per a la Protecció de Dades a l'adreça de correu electrònic: granjaeco@sassorba.com. GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A. està interessada a protegir la privadesa de les Dades Personals dels usuaris i, a aquest efecte, disposa d'un delegat de protecció de dades personals al qual poden adreçar-se els usuaris. Les dades de contacte del delegat de protecció de dades de GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A. són ​​les següents: granjaeco@sassorba.com.

1.2. Quines dades es recopilen i com s'utilitzen. Quan un usuari es registra al Lloc Web de GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A., o emplena qualsevol dels formularis disposats en aquesta, les seves Dades Personals formaran part del fitxer de dades de caràcter personal creat i gestionat per GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A. sota la seva pròpia responsabilitat, amb les finalitats següents: 1. Permetre a l'usuari la contractació i el pagament dels serveis oferts per GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A. (incloent-hi, entre d'altres, l'adquisició en línia de productes i serveis, la gestió de les seves relacions comercials, així com de la informació legal i fiscal que correspongui per a la referida relació). 2. Autenticar i autoritzar als usuaris l'accés i l'ús del perfil. 3. La realització d'activitats promocionals i publicitàries tant dels productes, serveis o activitats relacionades amb GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A. (principalment del sector de l'alimentació), en cas que l'usuari ho hagi consentit explícitament; 4. Comunicar-se amb els usuaris i enviar missatges sobre el Lloc Web, així com notificacions de seguretat, actualitzacions de xarxa, recordatoris o altres qüestions relacionades amb els Serveis. 5. Atendre els usuaris quan es posin en contacte amb GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A. en relació amb els serveis. 6. Adaptar i millorar la seva experiència al Lloc Web segons les vostres necessitats a través de les cookies. Les Dades Personals proporcionades a GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A. a través del Lloc Web no seran utilitzades amb finalitats diferents de les previstes a la Política de Privadesa. Les dades personals i altra informació que acrediti la compra que l'usuari efectuï a través del Lloc Web es conservaran en suport electrònic. En el mateix sentit, les dades personals es tractaran únicament durant el temps en què siguin necessàries, útils i pertinents. En qualsevol cas, un cop finalitzada la relació de l'usuari amb GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A. o revocat el consentiment de l'usuari per als tractaments exclusivament basats en aquest, les Dades Personals es conservaran únicament durant el temps necessari i amb la finalitat exclusiva de donar compliment a les obligacions legals que li siguin aplicables a cada cas.

1.3. Legitimació Per al Tractament Les bases legals per al tractament de les vostres dades personals en els termes previstos a l'apartat anterior són les següents: 1. La prestació i execució dels propis Serveis és la base legal que habilita GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A. per al tractament de les Dades Personals necessàries per (i) permetre la contractació i el pagament dels Serveis oferts per GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A. (incloent-hi, entre d'altres, l'adquisició en línia de productes i serveis, la gestió de les seves relacions comercials, així com de la informació legal i fiscal que correspongui per a la relació esmentada); (ii) autenticar i autoritzar als usuaris l'accés i l'ús del perfil; (iii) comunicar-se amb els usuaris i enviar-los missatges sobre el Lloc Web, així com notificacions de seguretat, actualitzacions de xarxa, recordatoris o altres qüestions relacionades amb els Serveis; i (iv) per atendre els usuaris quan es posin en contacte amb GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A. en relació amb els serveis; 2. La base legal per a la realització d'activitats promocionals i publicitàries tant dels productes, serveis o activitats relacionades amb GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A., és el consentiment exprés i explícit prestat per vostè mitjançant la selecció de la casella específica. Així mateix, el tractament de les dades personals a través de cookies per a una millora de la seva experiència al Lloc Web també es basa en el consentiment. En aquests casos, vostè podrà retirar el consentiment prestat quan ho consideri oportú en la forma prevista a la legislació aplicable.

1.4. El Consentiment Explícit i La veracitat de les dades personals A) Consentiment Explícit En els casos en què sigui pertinent, l'usuari ha de prestar el seu consentiment explícit perquè GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A. pugui fer servir la informació introduïda per ell mateix. Els casos específics que requereixen el consentiment explícit són els que es detallen a l'apartat “Legitimació per al tractament” i més concretament a l'apartat segon. MGRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A. podrà cedir aquestes Dades Personals únicament a les entitats que hi col·laborin en el tractament de la informació i amb les finalitats anteriorment indicades i autoritzades per l'usuari. Si escau, la cessió de les dades personals es realitzarà de conformitat amb el que preveu l'apartat “Transferència o cessió de dades”. ​ B) Veracitat de les Dades Personals GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A. posa en el seu coneixement que els camps marcats amb un asterisc (*) als respectius formularis habilitats al Lloc Web són estrictament necessaris per atendre la petició en qüestió, sent voluntària la inclusió de dades als camps restants . Vostè declara i garanteix que les Dades Personals que proporciona a GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A. són ​​certes i exactes i es compromet a notificar-ne qualsevol canvi o modificació. Així mateix, vostè declara i garanteix ser responsable de qualsevol pèrdua o dany causat a GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A. oa qualsevol tercer per la comunicació d'informació o dades personals que siguin errònies, inexactes o incomplets. GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A. informa que no realitza comprovacions sobre la veracitat de la informació personal, per la qual cosa s'atendrà, en cada cas, al tractament consentit de les dades introduïdes per l'usuari, siguin veraces o no, i en cas de ser incorrectes, els usuaris afectats poden exercir els drets establerts al Reglament General Europeu de Protecció de Dades (RGPD).

1.5. Transferència o cessió de dades Les Dades Personals NO seran cedides a tercers excepte en aquells casos en què GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A. estigui legalment o contractualment obligada a facilitar-los (com bancs o organismes i entitats col·laboradores de les Administracions Públiques oa les mateixes) o excepte aquelles empreses a les que GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A. hagi encomanat serveis de gestió, control, manteniment, allotjament informàtic i allotjament web així com a les empreses que prestin assessorament fiscal, comptable i jurídic entre d'altres, cas en què se subscriurà el corresponent contracte d'encarregat del tractament de Dades Personals. Sense perjudici de l'anterior, les Dades Personals podran ser comunicades a GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A. dins de la Unió Europea a l'efecte d'unificar la gestió i l'administració interna, essent aquesta comunicació necessària per poder executar les finalitats per a les quals han estat recollides. GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A. no té contractats serveis de proveïdors tecnològics ubicats a països que no siguin europeus o bé no disposin d'una normativa equivalent a l'europea. Qualsevol contractació futura de serveis a encarregats de tractament de dades realitzada per GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A. sempre complirà amb tots els requisits establerts per la normativa europea de protecció de dades, aplicant en el tractament de les dades les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la seva privadesa d'aquesta informació. En qualsevol moment l'usuari podrà exercir els seus drets davant de l'enviament d'aquesta informació. Així com qualsevol altre dret reconegut per la normativa de protecció de dades, en la forma i la via que s'indica a l'apartat "Exercici dels drets per part dels usuaris" de la present Política de Privadesa. També es podran compartir dades estadístiques sobre vendes potencials i/o reals, volum dusuaris i clients, dades de trànsit web les quals en cap cas contindran Dades Personals.

1.6. Exercici dels drets per part dels usuaris GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A. informa l'usuari sobre la possibilitat que us assisteix d'exercitar els drets inherents als usuaris recollits al Reglament Europeu RGPD dirigint-se al responsable de Protecció de Dades de GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A. a l'adreça de correu electrònic granjaeco@sassorba.com o bé, enviant un escrit a la direcció de la seu social de GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A. o amb telèfon de contacte + 34 679 577 336, per tractar el tema amb el responsable de protecció de dades. Aquesta comunicació de sol·licitud haurà de contenir les dades següents: nom i cognoms de l'usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del document nacional d'identitat o passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas dactuar en representació de tercer, shaurà de provar aquesta mitjançant document fefaent. En qualsevol cas, podeu presentar una reclamació davant l'autoritat de protecció de dades competent. 1.7. Seguretat De La Informació GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A. es compromet a complir la seva obligació de preservar el secret de les Dades Personals i el seu deure de guardar-los de conformitat amb la normativa vigent adoptant, entre d'altres, les mesures de seguretat establertes al Registre d'Activitats relatives al tractament de les Dades Personals. Així mateix, tot el personal de GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A., així com els seus possibles proveïdors, subcontractats o col·laboradors, assumeixen el compromís de dur a terme la seva tasca professional respectant la confidencialitat, les obligacions i les mesures de seguretat establertes en el marc de la protecció de dades.

-

2. POLÍTICA DE COOKIES

2.1. Què és una cookie? Les cookies són petites quantitats d'informació que s'emmagatzemen al navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les galetes tenen, generalment, una durada limitada en el temps.

 

2.2. Quines galetes utilitzem? GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A. utilitza les cookies següents:

· Cookies essencials: aquestes cookies permeten funcions bàsiques com la seguretat, la verificació de la identitat i l'administració de la xarxa. Aquestes cookies no poden ser desactivades.

· Cookies de màrqueting: aquestes s'utilitzen per fer un seguiment de l'eficàcia de la publicitat per proporcionar un servei més rellevant i oferir millors anuncis que s'ajustin als vostres interessos.

· Cookies funcionals: aquestes cookies recopilen dades per recordar les eleccions que els usuaris fan, per millorar i oferir una experiència més personalitzada.

· Cookies d'analítiques: aquestes ens ajuden a entendre com els visitants interactuen amb la nostra pàgina web, descobreixen errors i proporcionen millors analítiques generals.

 

2.3. Qui utilitza Les Cookies? La informació obtinguda a través de les galetes serà recollida i tractada per GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A., les dades del qual es detallen a continuació:

 Denominació social: GRANJA ECOLÒGICA SASSORBA S.A.

Adreça: PLA DE ST JULIÀ DE SASSORBA, GURB, ESPANYA

Telèfon: +34 679 577 336

 Correu electrònic: granjaeco@sassorba.com.

 

2.4. Com es poden desactivar les cookies? Podeu bloquejar o eliminar galetes a través de l'explorador d'internet, però si ho feu pot haver-hi algun problema en utilitzar o carregar la Plataforma. La configuració del navegador d'Internet a aquest efecte dependrà del navegador que utilitzeu. A continuació, us facilitem enllaços a les instruccions que ofereixen els principals navegadors per eliminar cookies:

 

- Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/es-ES/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7
- Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/Esborrar%20cookies

- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

- Safari:

https://support.apple.com/kb/ph5042?locale=ca_ES

Privadesa i cookies

Segueix-nos a

INSTAGRAM

Gràcies pel teu missatge!

bottom of page